Co z tym RODO?

Dowiedz się więcej

O Kancelarii


Kancelaria Radcy Prawnego Karina Lempart świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców jak również jednostek samorządu terytorialnego. Powierzone zadania wykonujemy z zachowaniem poufności, tajemnicy i zasad etyki zawodowej. Zapewniamy indywidualne i rzetelne podejście do sprawy klienta, szybkie, sprawne oraz skuteczne działanie.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb i oczekiwań poprzez każdorazowe uzgodnienie z Klientem zasad i formy współpracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, mając na uwadze szybkość działania, Kancelaria świadczyswoje usługi także za pośrednictwem m.in. środków komunikacji elektronicznej.

Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa cywilnego, obrotu i zarządzania nieruchomościami, prawa spółek handlowych i prawa pracy.
Zespół Kancelarii stale poszerza swoją wiedzę teoretyczna i praktyczną rozwiązując dla Państwa skomplikowane problemy prawne.

Oferujemy Państwu:

1. Obsługę prawną – stałą lub jednorazową na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
2. Sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych (przed sądami wszystkich instancji).
3. Udzielanie opinii prawnych i porad prawnych w oparciu o aktualny stan prawny, na podstawie i w zakresie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego, potwierdzonego stosownymi dokumentami.
4. Przygotowanie i analizowanie umów.
5. Mediacje

Zasady Kancelarii


Nasza Kancelaria w świadczeniu dla Państwa usług prawnych kieruje się następującymi zasadami:

- Niezależnością w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, która jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, demokratycznego państwa prawnego oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;
- Lojalnością i dobrem klienta w celu ochrony jego praw;
- Dochowaniem tajemnicy zawodowej, która jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności;
- Sumiennością w wykonywaniu czynności zawodowych;
- Należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania;
- Dostępnością i szybkością działania.

Zespół


RADCA PRAWNY Karina Lempart - Właściciel

Kilkunastoletnie doświadczenie (od 2003 r.) na stanowisku prawnika, aplikanta radcowskiego a następnie radcy prawnego pozwoliło mi gruntownie zapoznać się
z problematyką funkcjonowania różnych podmiotów, w tym gospodarczych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Są mi bardzo dobrze znane przepisy prawa regulujące tą materię, w tym przepisy prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego czy też prawa pracy.
Sporządzałam opinie prawne w powyższym zakresie oraz uczestniczyłam w sporach sądowych jako pełnomocnik procesowy moich mocodawców.

Specjalizacje


Prawo cywilne

- weryfikacja zawartych umów oraz nadzór bądź obsługa nowo zawieranych umów handlowych i innych,
- wydawanie opinii w zakresie powierzonym przez Państwa,
- reprezentowanie i doradzanie w imieniu i na życzenie Państwa w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów,
- windykacja wierzytelności (w tym w postępowaniu elektronicznym, tzw. e-sąd),
- reprezentowanie Państwa we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obrotem nieruchomościami,
- informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa i obsługiwanych podmiotów

Prawo gospodarcze i prawo spółek

- obsługa spółki i jej organów obejmująca przygotowanie projektów uchwał i innych aktów wewnętrznych,
- tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym zakładanie spółek, ich oddziałów lub przedstawicielstw, z opracowaniem indywidualnych rozwiązań prawnych, rejestrowanie spółek prawa handlowego,
- łączenie, dzielenie i przekształcanie form prowadzonej działalności gospodarczej (spółek, jednoosobowych działalności gospodarczych, firm rodzinnych),
- obsługa firm w zakresie KRS,
- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa spółek.

Prawo pracy

- optymalizacja form zatrudnienia – nadzór nad pracowniczymi i cywilnoprawnymi formami zatrudnienia,
- opracowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów pracy
i wynagradzania, innych dokumentów z zakresu prawa pracy,
- reprezentacja Państwa przed Sądem Pracy w sprawach wytoczonych przez pracowników,
- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy,
- informowanie o zmianach w przepisach dotyczących prawa pracy i ich konsekwencjach.

Ochrona danych osobowych

Oferuję Państwu także obsługę w zakresie wdrożenia do prowadzonej działalności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

A także w zakresie nie wymienionym powyżej – według Państwa zapotrzebowań.

Wynagrodzenie


Rozliczenie za wykonane prace dokonane zostanie na podstawie faktury VAT.
Możliwe formy płatności – w ramach miesięcznego ryczałtu (w szczególności w przypadku stałej obsługi prawnej), w formie jednorazowej płatności po zakończeniu zleconej czynności.
Możliwe są także inne, dogodne dla Państwa formy rozliczenia za świadczone przez nas usługi.

 

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego Karina Lempart z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 (IV p.)

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Istnieje możliwość dostosowania terminu do indywidualnych potrzeb Klienta.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania w Kancelarii.

790-314-037